free web site hit counter
Top90 Soccer Websites
Tip1x2.tips Free Betting Tips Rankings Join User Control Panel Overall Stats
Tip1x2 Top90 Advertise
Sure Solo Betting Tips Topbetpredict Tips 1x2 Daily Soccer Predictions Free Daily Betting Tips 1x2 Football Predict Daily Football Betting Picks Soccer Predictions 1x2 BEST FOOTBALL TIPS 1x2 1x2bettingtips.com Football Betting Tips
Topsites - Sure Betting Tips Topsites - Sure Betting Tips Topsites - Sure Betting Tips Topsites - Sure Betting Tips

Soccertips1x2.com


Soccertips1x2.com

Info


Username: VIPtipster
Description: The site has a very high attendance and many raznobrazni prognozi.Prognozite mainly for football matches and have great success.
URL: http://www.soccertips1x2.com/
Category: Betting Tips
Member Since: 2015-02-05

Average Rating: 4 / 5
Number of Ratings: 2
4/5

Reviews


2016-02-10 15:10:34
သ ပ က အထင က လ စ စရ က င တ အစ မ တ က အ ပင လ ကမ တ က ဖ သလ virtual worldထ မ လ သ က မ ခင မင ဖ ပ တယ ...အစ မသက ဝ ဘယ သ ဘယ ဝ ဆ တ အ ပင မ မ မင မ တ ဖ ပ ဘ အစ မ ရ တ စ တ ဖတ ပ လ စ ရ က န ခင မင လ ခ တ ပ ...လ ဆ တ ၁၀၀%perfect မ ဖစ င ပ ဘ ဒ ပမယ ... ဖစ င ရင မန မ အမ သမ တ င က အစ မသက ဝတ လ အသ ဥ ဏ န စဥ စ ဆင ခင တတ တ အမ န အမ က ဝဖန ပ င ခ င တ က ယ က င တရ က င တ သ တ ဖစ စခ င ပ တယ ...က န ဒ က န မန က ရ လ က တ ဟ ...အ ရဝမ သ န ဒ င တ မန မ အမ သမ တ ဆ ပ တ ဂ ဏ ယ မ တ စ တ က င ပ ...တစ ယ က ယ က က အတင မ က လ ပ ခ င တ စ တ က င လ ဝမဟ တ ပ ဘ ...ဒ က န မန က င ဘယ သ က မ အက သ လ စ တ မဝင စခ င ပ ဘ ...(အစ မသက ဝ... ပ လ မလ တ တ ဘ န လမ မ တ ရင လ မ ခ မယ )

2016-01-20 01:41:58
hC1cFY uapkrvpolutc, [url=http://kytvyykdtuha.com/]kytvyykdtuha[/url], [link=http://xgcdugsqgucd.com/]xgcdugsqgucd[/link], http://lmicqkkprgfq.com/

Rate and Review This Site
Show All Reviews


Stats


Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 34.1 50.5 0.0 0.0 0.5 0.5
Today 27 32 0 0 0 0
Yesterday 32 46 0 0 1 1
October 20 29 44 0 0 1 1
October 19 43 74 0 0 0 0
October 18 43 58 0 0 0 0
October 17 40 72 0 0 0 0
October 16 25 33 0 0 0 0
October 15 29 33 0 0 1 1
October 14 46 67 0 0 0 0
October 13 27 46 0 0 2 2
Highest 532 1,125 2 3 11 148

Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 303.4 406.6 0.1 0.1 5.8 27.7
This Week 239 359 0 0 2 2
Last Week 194 259 0 0 4 4
Week 40 313 417 0 0 3 3
Week 39 364 491 0 0 8 9
Week 38 345 434 0 0 5 5
Week 37 350 467 0 0 4 4
Week 36 319 418 0 0 4 4
Week 35 269 345 0 0 5 5
Week 34 281 386 1 1 20 238
Week 33 360 490 0 0 3 3
Highest 3,207 6,555 8 8 26 238

Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 1,572.7 2,225.0 0.8 0.8 25.6 53.0
This Month 805 1,119 0 0 10 10
Last Month 1,433 1,879 0 0 21 22
August 17 1,528 2,035 1 1 30 248
July 17 1,162 1,612 0 0 11 11
June 17 925 1,230 0 0 12 13
May 17 1,572 2,151 2 2 25 27
April 17 2,657 3,846 1 1 32 36
March 17 2,406 3,536 2 2 34 43
February 17 1,453 2,171 0 0 32 62
January 17 1,786 2,671 2 2 49 58
Highest 11,682 23,602 13 15 86 248

Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 106,981 194,396 67 70 1,406 1,819

Script Execution Time: 0.00661 | SQL Queries: 7 | Members: 55
Top90 Soccer Websites - Powered by Aardvark Topsites PHP 5.2.1