free web site hit counter
Top90 Soccer Websites
Tip1x2.tips Free Betting Tips Rankings Join User Control Panel Overall Stats
Tip1x2 Top90 Advertise
Sure Solo Betting Tips Topbetpredict Tips 1x2 Daily Soccer Predictions Free Daily Betting Tips 1x2 Football Predict Daily Football Betting Picks Soccer Predictions 1x2 BEST FOOTBALL TIPS 1x2 1x2bettingtips.com Football Betting Tips
Topsites - Sure Betting Tips Topsites - Sure Betting Tips Topsites - Sure Betting Tips Topsites - Sure Betting Tips

Soccertips1x2.com


Soccertips1x2.com

Info


Username: VIPtipster
Description: The site has a very high attendance and many raznobrazni prognozi.Prognozite mainly for football matches and have great success.
URL: http://www.soccertips1x2.com/
Category: Betting Tips
Member Since: 2015-02-05

Average Rating: 4 / 5
Number of Ratings: 2
4/5

Reviews


2016-02-10 15:10:34
သ ပ က အထင က လ စ စရ က င တ အစ မ တ က အ ပင လ ကမ တ က ဖ သလ virtual worldထ မ လ သ က မ ခင မင ဖ ပ တယ ...အစ မသက ဝ ဘယ သ ဘယ ဝ ဆ တ အ ပင မ မ မင မ တ ဖ ပ ဘ အစ မ ရ တ စ တ ဖတ ပ လ စ ရ က န ခင မင လ ခ တ ပ ...လ ဆ တ ၁၀၀%perfect မ ဖစ င ပ ဘ ဒ ပမယ ... ဖစ င ရင မန မ အမ သမ တ င က အစ မသက ဝတ လ အသ ဥ ဏ န စဥ စ ဆင ခင တတ တ အမ န အမ က ဝဖန ပ င ခ င တ က ယ က င တရ က င တ သ တ ဖစ စခ င ပ တယ ...က န ဒ က န မန က ရ လ က တ ဟ ...အ ရဝမ သ န ဒ င တ မန မ အမ သမ တ ဆ ပ တ ဂ ဏ ယ မ တ စ တ က င ပ ...တစ ယ က ယ က က အတင မ က လ ပ ခ င တ စ တ က င လ ဝမဟ တ ပ ဘ ...ဒ က န မန က င ဘယ သ က မ အက သ လ စ တ မဝင စခ င ပ ဘ ...(အစ မသက ဝ... ပ လ မလ တ တ ဘ န လမ မ တ ရင လ မ ခ မယ )

2016-01-20 01:41:58
hC1cFY uapkrvpolutc, [url=http://kytvyykdtuha.com/]kytvyykdtuha[/url], [link=http://xgcdugsqgucd.com/]xgcdugsqgucd[/link], http://lmicqkkprgfq.com/

Rate and Review This Site
Show All Reviews


Stats


Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 43.6 60.6 0.1 0.1 0.5 0.5
Today 9 10 0 0 0 0
Yesterday 41 76 1 1 0 0
August 22 40 54 0 0 3 3
August 21 37 46 0 0 0 0
August 20 35 51 0 0 0 0
August 19 57 77 0 0 0 0
August 18 51 64 0 0 1 1
August 17 59 80 0 0 0 0
August 16 47 69 0 0 0 0
August 15 60 79 0 0 1 1
Highest 532 1,125 2 3 7 55

Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 272.8 368.7 0.1 0.1 2.2 2.2
This Week 127 186 1 1 3 3
Last Week 360 490 0 0 3 3
Week 32 436 572 0 0 2 2
Week 31 335 448 0 0 1 1
Week 30 304 418 0 0 2 2
Week 29 239 320 0 0 4 4
Week 28 285 396 0 0 0 0
Week 27 225 332 0 0 4 4
Week 26 223 281 0 0 1 1
Week 25 194 244 0 0 2 2
Highest 3,207 6,555 8 8 26 71

Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 1,545.6 2,228.3 0.9 0.9 30.5 37.7
This Month 1,219 1,643 1 1 9 9
Last Month 1,162 1,612 0 0 11 11
June 17 925 1,230 0 0 12 13
May 17 1,572 2,151 2 2 25 27
April 17 2,657 3,846 1 1 32 36
March 17 2,406 3,536 2 2 34 43
February 17 1,453 2,171 0 0 32 62
January 17 1,786 2,671 2 2 49 58
December 16 1,437 2,253 0 0 48 64
November 16 839 1,170 1 1 53 54
Highest 11,682 23,602 13 15 86 146

Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 104,434 191,006 67 70 1,354 1,548

Script Execution Time: 0.00821 | SQL Queries: 7 | Members: 63
Top90 Soccer Websites - Powered by Aardvark Topsites PHP 5.2.1