Top90 Soccer Websites
Tip1x2.tips Free Betting Tips Rankings Join User Control Panel Overall Stats
Topsites - Sure Betting Tips

Soccertips1x2.com


Soccertips1x2.com

Info


Username: VIPtipster
Description: The site has a very high attendance and many raznobrazni prognozi.Prognozite mainly for football matches and have great success.
URL: http://www.soccertips1x2.com/
Category: Betting Tips
Member Since: 2015-02-05

Average Rating: 4 / 5
Number of Ratings: 2
4/5

Reviews


2016-01-20 01:41:58
hC1cFY uapkrvpolutc, [url=http://kytvyykdtuha.com/]kytvyykdtuha[/url], [link=http://xgcdugsqgucd.com/]xgcdugsqgucd[/link], http://lmicqkkprgfq.com/

2016-02-10 15:10:34
သ ပ က အထင က လ စ စရ က င တ အစ မ တ က အ ပင လ ကမ တ က ဖ သလ virtual worldထ မ လ သ က မ ခင မင ဖ ပ တယ ...အစ မသက ဝ ဘယ သ ဘယ ဝ ဆ တ အ ပင မ မ မင မ တ ဖ ပ ဘ အစ မ ရ တ စ တ ဖတ ပ လ စ ရ က န ခင မင လ ခ တ ပ ...လ ဆ တ ၁၀၀%perfect မ ဖစ င ပ ဘ ဒ ပမယ ... ဖစ င ရင မန မ အမ သမ တ င က အစ မသက ဝတ လ အသ ဥ ဏ န စဥ စ ဆင ခင တတ တ အမ န အမ က ဝဖန ပ င ခ င တ က ယ က င တရ က င တ သ တ ဖစ စခ င ပ တယ ...က န ဒ က န မန က ရ လ က တ ဟ ...အ ရဝမ သ န ဒ င တ မန မ အမ သမ တ ဆ ပ တ ဂ ဏ ယ မ တ စ တ က င ပ ...တစ ယ က ယ က က အတင မ က လ ပ ခ င တ စ တ က င လ ဝမဟ တ ပ ဘ ...ဒ က န မန က င ဘယ သ က မ အက သ လ စ တ မဝင စခ င ပ ဘ ...(အစ မသက ဝ... ပ လ မလ တ တ ဘ န လမ မ တ ရင လ မ ခ မယ )

Rate and Review This Site
Show All Reviews


Stats


Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 54.3 85.5 0.0 0.0 0.8 3.4
Today 24 35 0 0 1 1
Yesterday 55 90 0 0 1 1
February 24 62 96 0 0 0 0
February 23 61 94 0 0 0 0
February 22 61 83 0 0 2 28
February 21 52 91 0 0 1 1
February 20 49 62 0 0 1 1
February 19 57 89 0 0 1 1
February 18 62 114 0 0 1 1
February 17 60 101 0 0 0 0
Highest 532 1,125 2 3 7 55

Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 381.6 567.8 0.2 0.2 10.0 15.0
This Week 364 551 0 0 6 32
Last Week 363 567 0 0 4 4
Week 06 328 434 0 0 10 12
Week 05 388 615 0 0 12 13
Week 04 475 694 1 1 8 8
Week 03 346 568 0 0 11 13
Week 02 398 597 1 1 11 14
Week 01 406 561 0 0 14 16
Week 52 385 535 0 0 12 17
Week 51 363 556 0 0 12 21
Highest 3,207 6,555 8 8 26 71

Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 1,008.1 1,416.2 0.4 0.4 52.3 64.8
This Month 1,323 1,970 0 0 29 57
Last Month 1,786 2,671 2 2 49 58
December 16 1,437 2,253 0 0 48 64
November 16 839 1,170 1 1 53 54
October 16 824 1,100 0 0 57 62
September 16 766 984 0 0 50 51
August 16 793 1,023 0 0 86 146
July 16 532 698 0 0 41 44
June 16 702 904 0 0 54 54
May 16 1,079 1,389 1 1 56 58
Highest 11,682 23,602 13 15 86 146

Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 94,363 176,787 61 64 1,228 1,404

Script Execution Time: 0.00877 | SQL Queries: 7 | Members: 56
Top90 Soccer Websites - Powered by Aardvark Topsites PHP 5.2.1