Top90 Soccer Websites
Tip1x2.tips Free Betting Tips Rankings Join User Control Panel Overall Stats
Topsites - Sure Betting Tips

Soccer24Bet


Soccer24Bet

Info


Username: soccer24bet
Description: Soccer24bet.com provides football betting tips designed to help you make long term profit from our football betting tips. Every tip provided on Soccer24bet is extensively and expertly researched to help give you the best chance possible of beating the boo
URL: http://soccer24bet.com/
Category: Betting Tips
Member Since: 2015-12-24

Average Rating: 2 / 5
Number of Ratings: 6
2/5

Reviews


2016-02-13 23:38:50
သ ပ က အထင က လ စ စရ က င တ အစ မ တ က အ ပင လ ကမ တ က ဖ သလ virtual worldထ မ လ သ က မ ခင မင ဖ ပ တယ ...အစ မသက ဝ ဘယ သ ဘယ ဝ ဆ တ အ ပင မ မ မင မ တ ဖ ပ ဘ အစ မ ရ တ စ တ ဖတ ပ လ စ ရ က န ခင မင လ ခ တ ပ ...လ ဆ တ ၁၀၀%perfect မ ဖစ င ပ ဘ ဒ ပမယ ... ဖစ င ရင မန မ အမ သမ တ င က အစ မသက ဝတ လ အသ ဥ ဏ န စဥ စ ဆင ခင တတ တ အမ န အမ က ဝဖန ပ င ခ င တ က ယ က င တရ က င တ သ တ ဖစ စခ င ပ တယ ...က န ဒ က န မန က ရ လ က တ ဟ ...အ ရဝမ သ န ဒ င တ မန မ အမ သမ တ ဆ ပ တ ဂ ဏ ယ မ တ စ တ က င ပ ...တစ ယ က ယ က က အတင မ က လ ပ ခ င တ စ တ က င လ ဝမဟ တ ပ ဘ ...ဒ က န မန က င ဘယ သ က မ အက သ လ စ တ မဝင စခ င ပ ဘ ...(အစ မသက ဝ... ပ လ မလ တ တ ဘ န လမ မ တ ရင လ မ ခ မယ ) http://cnsovg.com [url=http://kskkepow.com]kskkepow[/url] [link=http://wtzdstdmlvd.com]wtzdstdmlvd[/link]

2016-02-13 18:04:43
Hey, that's a clever way of thkniing about it.

Rate and Review This Site
Show All Reviews


Stats


Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 495.0 836.0 0.1 0.1 1.1 1.1
Today 398 597 1 1 1 1
Yesterday 493 796 0 0 1 1
April 28 482 758 0 0 1 1
April 27 471 691 0 0 2 2
April 26 483 768 0 0 0 0
April 25 549 1,176 0 0 1 1
April 24 466 763 0 0 0 0
April 23 547 969 0 0 2 2
April 22 539 870 0 0 1 1
April 21 522 972 0 0 2 2
Highest 713 1,614 5 6 13 15

Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 3,263.1 5,398.1 0.8 1.0 12.5 14.0
This Week 3,342 5,549 1 1 6 6
Last Week 3,608 6,204 1 1 9 11
Week 15 3,470 5,710 0 0 21 27
Week 14 3,541 5,646 1 2 22 23
Week 13 2,779 4,600 0 0 17 18
Week 12 3,343 5,626 2 3 16 17
Week 11 3,505 6,177 0 0 10 10
Week 10 3,119 5,023 1 1 6 7
Week 09 3,028 5,000 1 1 6 6
Week 08 2,896 4,446 1 1 12 15
Highest 3,872 6,454 14 19 43 47

Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 14,088.2 22,975.7 4.4 4.6 72.9 83.4
This Month 14,859 24,666 3 4 64 73
Last Month 14,002 23,332 4 5 46 49
February 17 13,078 21,312 2 2 52 61
January 17 14,844 24,255 4 4 56 73
December 16 15,071 24,930 2 2 66 77
November 16 14,023 22,723 5 5 112 132
October 16 14,489 23,820 6 6 98 112
September 16 12,814 19,847 4 4 91 101
August 16 15,327 23,671 5 5 91 101
July 16 12,375 21,201 9 9 53 55
Highest 15,327 24,930 33 39 112 132

Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 185,341 307,829 137 152 1,242 1,396

Script Execution Time: 0.01503 | SQL Queries: 7 | Members: 55
Top90 Soccer Websites - Powered by Aardvark Topsites PHP 5.2.1